تبلیغات

آپلود عکس رایگان و دائمی

حوزه علمیه قیدار احداث می‌شود !! 

کلیک کنید :جهت مشاهده صاحبه مدیر حوزه علمیه استان  زنجان در سال 90 با خبرگزاری رسا  

  12 سال وعده تمام شد و روز شمار وعده جدید را بنگریم...

آیا ساختن یک ساختمان آبرومند برای " حوزه علمیه  " در "  قیدار " اینقدر سخت است ؟

چرا بعد از گذشت چند سال از وعده مدیر حوزه های علمیه استان زنجان هنوز هیچ اقدام  " عملی "  صورت نگرفته ؟

مشکل از کجاست؟

مسئولین شهری همکاری نمی کنند ؟

پول و بودجه نیست ؟

تعهد مدیران کم رنگ است ؟

انگیزه خدمت نیست ؟

یا ...

" خدا را شکر شهرستان خدابنده و شهر قیدار انسان خیّر و نیکوکار فراوان  دارد  "

     کلیک کنید   دیدگاه یک مسافر در مورد حوزه قیدار


تا کی باید انتظار کشید ؟!

**

به جز سکوت و تبسم چه می توانم گفت

به واعظی  که گمان می کند قیامت نیست

" کجا روم چه کنم چاره از کجا یابم "

هزار سینه سخن مانده است و رخصت نیست

شاعر:علیرضا قزوه


**********************