تبلیغات
محمدعلی محرمی

محمدعلی محرمی
 
طلبه ای از جوار حضرت قیدارنبی علیه السلام___________________________________
نویسندگان
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک

عاقبت به خیری در تاریخ و سیاست

هرگز فراموش نمیکنم که در عصرهای پنجشنبه مسجد اعظم قم، آیتا... حسین مظاهری درس اخلاق درخوری را برگزار میکردند و هزاران نفر از طلاب دانشجو از اقصی نقاط کشور، در این کلاس درس شرکت میکردند. یکی از حکایات بسیار مهمی که استاد از حضرت امام خمینی نقل میکردند، این بود: « روزی حضرت امام از آیتا... اشراقی (داماد ایشان) پرسیدند که آقای اشراقی اگر خداوند بهشما امکان استجابت قطعی فقط یک دعا را بدهد از خداوند چه خواهی خواست؟ اشراقی جوان که درگیر دغدغههای فلسفی و معرفتی و هستیشناسی بود، گفت که از خداوند علم اولین و آخرین را میخواهم. مبدأ و مقصد جهان چه بود و چه خواهد شد؟

حضرت امام آهی کشیدند و گفتند که نه پسرجان، نگرفتی. علم اولین و آخرین به چه درد میخورد؟ از خداوند طلب عاقبتبهخیری باید کرد که عاقبتبهخیر شویم ».

شاید این مطلب در ابتدا خیلی اخلاقی بهنظر بیاید، اما واقعیت آن است که بیش از آن که اخلاقی باشد – که البته هست – تاریخی است؛ تاریخ زندگی یک انسان، جامعه و جریاندینی و سیاسی و اجتماعی.

وقتی که به همین روزهای آخر خرداد فکر میکنم، بهیاد کشمکشهای شکل گرفته حول قدرتخواهی حداکثری ابوالحسن بنیصدر میافتم؛ رییسجمهور نظام جمهوری اسلامی که ساختار پارلمانی داشت و در طلب قدرت حداکثری نظام جمهوری ریاستی بود؛ امری که برخلاف قانون اساسی کشور و وفاق عامه مردم بود. همچنین به یاد اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق که روزی امید بخشی از مردم ایران برای رهایی از سلطه ستمشاهی بودهاند، میافتم؛ جوانانی که با صداقت و اخلاص پا در عرصه میدان گذاشته بودند، بهعلت عدم درک صحیح از واقعیتهای عقیدتی و سیاسی جامعه ما به ابزار مارکسیسم روی آوردند و سعی کردند با استفاده از ادبیات مارکسیستی نبرد علیه حاکمیت دست به جنگ مسلحانه گسترده علیه امپریالیسم بزنند، اما بازماندگان آنها روزی خود ابزار دست امپریالستشدند و در راه منافع امپریالیسم و علیه منافع ملت دست به نبرد مسلحانه زدند. در همین ایام، یعنی 31 خرداد 1360، بود که در تهران دست به تظاهرات مسلحانه زدند. شش روز بعد با انفجاری مهیب به جان امام جمعه تهران حجتالاسلام سید علی خامنهای در مسجد ابوذر تهران سوء قصد کردند و در روز هفتم تیرماه انفجار بزرگ مقر حزب جمهوری اسلامی را سازمان دادند، در حالیکه قرار بود که بسیاری از آنانی که در جلسه نیز نبودند به همراه آنان با انفجار بمب زیر آوارها بمانند.

امروز، وقتی تبلیغات مناظرات تلویزیونی کاندیداها، مشاهده میشود، وحشت سراسر وجود انسان را میگیرد که چگونه است

مردانی که دیروز به نوعی دیگر سخن میگفتند اکنون زبان و ادبیات آنان کاملا تغییر یافته است؛ تغییراتی که نه تنها قابل تأمل بسیار است بلکه جای تأسف آشکار دارد و حکایت از واقعیتهای درونی انسانشناختی میکند.

تردیدی وجود ندارد که گفتمان بلوف و رقابت در فضای انتخاباتی تا حدود

 

 زیادی غلبه دارد. اما گفتمان بلوف و رقابت با گفتمان خصومت و چنگاندازی کاملا متفاوت است؛ گفتمانی که در اغلب برنامهها کاملا مشهود و عیان بود و (جز یکی از کاندیداها) صحنه برنامهها و مناظرهها به صحنه نبرد تلخ قدرتی بدل شده بود که انسان را آزار میداد.

مردانی که گذشته خود را بهکناری گذاشته بودند و با خداحافظی تلخی با خویشتن واقعی خویش، عرصههای پنهان رقابت در عرصه قدرت را به میدان واقعی نبرد قدرت تبدیل کردند.

سخت است اگر بخواهم مصداق بیاورم و خاطرآزده نمایم، ولی یک نکته در این میان، برای صاحب این قلم، عجیب بود و آن طرح سؤال هالهنور آقای سید محمدعلی ابطحی از آقای کروبی بود.

تردیدی وجود ندارد که اگر احمدینژاد از چنین موضوعی سخن گفته باشد، سخن نادرستی بوده است. هرچند ممکن است کسانی که قایل به علوم هالهبینی هستند با این ادبیات ما هماهنگ نباشند، اما عجیب اینجاست که آقای سید محمدعلی ابطحی فرزند آقای سید حسن ابطحی است؛ مردی که با کتابهای «پرواز روح» و «ملاقات با امام زمان(عج)» گستردهترین ادبیات مرتبط با مفاهیم مشابه را در کشور شایع کرد و از خود اسطورهای عجیب در ملاقات با حضرت امام زمان(عج) ساخت و بر ادعاهایی پای فشرد که مبانی معرفتی و حکمی تشیع را بهشدت دچار خدشه میکرد.

هنگامی که روایت آقای سید حسن ابطحی از ماجرای ملاقات ادعای مرحوم میرزامهدی اصفهانی با حضرت امام زمان(عج) را خواندم که در آنجا مرحوم میرزا مهدی اصفهانی پس از سالها تلاش در مسیر فلسفه و عرفان و تلمذ در نزد سید احمد کربلایی از شاگردان بزرگ عارف برجسته ملا حسینقلی همدانی، به معنویتی دست نیافت نهایتا به اهل بیت رجوع کرد و در مسجد سهله امام زمان را رؤیت کرد – و یا به خواب دید – که بر روی سینهاش به خط سبز نوشته شده بود «طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مساوق الانکارنا.» طلب معرفت از غیر از مسیر ما اهل بیت مساوی با انکار ما اهل بیت است. در نتیجه میرزا مهدی اصفهانی دست از همه مباحث فلسفی و عقلی شست و به مشهد آمد و با مراجعه به روایات و سنت به کسب معرفت دین پرداخت؛ امری که پایهگذار مکتب اخباری جدید یعنی همان مکتب تفکیک گردید.

برای این سؤال در تابستان 1362 به نزد آیتا... مصباح یزدی که در دماوند منزلی اجاره کرده بودند، رفتم. با حوصله پاسخ داد که مبانی فلسفی ما دقیقا براساس مبانی توحید مفضل و کتاب عقل و الجهل و علم اصول کافی است و هیچ منافاتی با مبانی عقیدتی اهل بیت ندارد. تازه این مسئله که اولا ادعای رؤیت امام زمان(عج) قابل تکذیب است و مگر هر رؤیتی در هر حالتی اعم از خلسه و خواب و بیداری باشد، حکایت آن در احکام عقلی و نقلی اسلام خدشهای وارد نمیسازد.

امروز وقتی که میبینیم سید محمدعلی ابطحی که بخش اعظم اعتبار خود و خانوادهاش را مدیون همان کتابهای پرواز روح و ملاقات با امام زمان(عج) و سایر آثار مشابه با آن پدرش است، اینچنین این موضوع را به سخره میگیرد، جای تعجب دارد.

اگر احمدینژاد و یارانش متهم به علاقه‎ به مسجد جمکران هستند، چه کسی هیاهوی جمکران رفتنها را در ایران گسترش داد و از احکام مستحبی و فروعات آن گفت و نوشت. تاریخ و مردم نباید و نمیتوانند فراموش کنند که آنهایی که روزی نان در کاسه دین ترید کردند و امروز که «ترید دین» بهکارشان نمیآید، چنین کاسه میشکنند و چگونه است انقلابیون دیروز، سازشکاران امروز میشوند؛ مردانی که تا دیروز با جلوههای مختلف لمپنیسم مبارزه میکردند، امروز در ادبیات و فیلم و سیاست به لمپنیسم پناه بردهاند.

آیا واقعیت لمپنیسم تغییر کرده و یا خود دچار تغییر و استحاله شدهاند و آیا با پذیرش واقعیتهای تغییر یافته خود بر همان مبانی استوارند و یا آنکه مبانی را به هرشکل برقامت خود استوار میکنند.

نویسنده: دکتر یعقوب توکلی

نقل از:     http://www.bashgah.net/fa/content/show/36812
طبقه بندی: دینی، مذهبی ، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی، تاریخ،
برچسب ها: خاطره ای از دکتر یعقوب توکلی،
دنبالک ها: وبگاه معرفی آثار ...،
[ 25 آذر 92 ] [ 16:27 ] [ م ع م ]
درباره وبلاگ

جهت سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام عصر(عج) صلوات .

* الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ *

mamoharrami@yahoo.com


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب